NZMA students showcase their skills to the Prime Minister

NZMA students showcase their skills to the Prime Minister

Wednesday 12 June

 HospoNews, June 5 2013